Regulamin

 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego https://ponademocjami.pl jest firma PROSPECTUS K&M Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 2/31, KRS 0000873619, REGON 387708147, NIP 5252845685  zwanym dalej Firmą.
 2. Wypełniając i przesyłając za pośrednictwem Strony internetowej Formularz internetowy, Klient akceptuje warunki wskazane w Formularzu internetowym oraz w Regulaminie jako warunki Umowy wiążącej Klienta i Firmę.
 3. Wpłaty dokonywane na konto firmy Prospectus K&M Sp. z o.o. będą przekazywane za pośrednictwem firmy Przelewy24 lub tradycyjnym przelewem bankowym na konto Nest Bank: 65 2530 0008 2004 1069 1971 0001.
 4. Przed zawarciem Umowy Klient zapoznał się z treścią Regulaminu i Formularza internetowego oraz upewnił się, że ich postanowienia są dla niego zrozumiałe, kompletne i nie zawierają błędów.
 5. Klienci korzystający ze wszelkich form Sesji Indywidualnych zarówno online jak i offline zobowiązują się do płatności w ciągu 24 godzin od umówienia terminu sesji. W przypadku braku płatności termin zostaje anulowany.
 6. Anulowanie umówionego terminu  wszelkich form Sesji Indywidualnych zarówno online jak i offline później niż 24 godziny przed umówionym terminem, skutkuje brakiem zwrotu kosztów za nieodbytą sesję.
 7. W przypadku decyzji o zakupie pakietu Sesji Indywidualnych, nie ma możliwości otrzymania zwrotu wpłaty po wykorzystaniu części z nich. Pakiet spotkań stanowi jedną całość i ich wartość nie jest dzielona na pojedyncze.
 8. Klient ma 12 miesięcy na wykorzystanie wszystkich spotkań w ramach pakietu Sesji Indywidualnych. Niewykorzystane w tym czasie, a opłacone sesje indywidualne bezpowrotnie przepadają.
 9. Przeniesienie terminu wszelkich umówionych już terminów Sesji Indywidualnych jest możliwe najpóźniej do 24 godzin przed umówionym spotkaniem. 
 10. Rezygnacja z wszelkich usług związanych z sesjami indywidualnymi online oraz offline, dotycząca zarówno sesji pojedynczych jak również ich pakietów, jest możliwa najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem pracy indywidualnej. Zwrot poniesionych kosztów zostaje wówczas wykonany w ciągu maksymalnie 60 dni (sześćdziesięciu dni) od dany wpłynięcia rezygnacji w formie pisemnej lub mailowej na adres: centrum.emocje@gmail.com
 11. Osoby decydujące się na sesję online zobowiązują się do uzyskania dostępu do platformy Skype lub Whatsapp i dodanie do kontaktów Karolinę Mikulko najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem spotkania.
 12. W przypadku problemów technicznych nie z winy organizatora ani klienta, dana sesja zostaje przełożona na wspólnie ustalony inny termin. 
 13. Uczestnicy kursów online, wszelkich warsztatów i szkoleń w Prospectus K&M oświadczają, iż rozumieją, że nie zastępują one psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny.
 14. Uczestnicy kursów online po dokonaniu płatności, najpóźniej w ciągu 48 godzin otrzymują na podany w formularzu adres mailowy informacje z dostępem do materiałów kursu.
 15. Osoby, które zakupiły kurs online otrzymują 30-dniową gwarancję satysfakcji, która daje możliwość zwrotu wszystkich poniesionych kosztów za szkolenie po upływie 30 dni, ale przed upływem 37 dni. Warunkiem otrzymania takiego zwrotu jest brak zmiany i niezdobycie oczekiwanych umiejętności, pomimo wdrożenia wszystkich kroków zawartych w danym kursie, które były warunkiem uzyskania określonej wiedzy i umiejętności. 
 16. Aby uzyskać zwrot kosztów za kurs online w ramach 30-dniowej Gwarancji Satysfakcji, należy zeskanować i wysłać na adres: centrum.emocje@gmail.com  wszystkie uzupełnione materiały potwierdzające podjęcie próby zdobycia zawartej w kursie wiedzy i pozyskania zawartych w nich umiejętności. Są one podstawą do zwrotu inwestycji w kurs.
 17. Uczestnicy wszystkich kursów i szkoleń w wersji online oraz offline organizowanych lub współorganizowanych przez Prospectus K&M Sp. z o.o. oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku i głosu, a poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń lub coachingów oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych. Prospectus K&M ma prawo wykorzystać powyższe w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych.
 18. Zgodnie z zamówieniem wskazanym w Formularzu internetowym, Klient na podstawie przesłanych na jego adres poczty elektronicznej potwierdzeń udziału, jest uprawniony do:
  a) udziału w Szkoleniu w ramach godzin szkoleniowych po uprzednim formalnym zarejestrowaniu;
  b) otrzymania dostępu do Materiałów,
  c) odbioru usług informacyjnych związanych z działalnością szkoleniową z zakresu rozwoju osobistego, w tym otrzymywania informacji dotyczących Szkolenia.
 19. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian terminu Szkolenia, miejsca Szkolenia oraz osoby prowadzącej, jak również prawo do odwołania Szkolenia:
  a) z innej przyczyny leżącej po Stronie Firmy lub Współpracownika Firmy.
  b) w przypadku choroby trenera.
  c) siły wyższej, która uniemożliwia bezpieczne przeprowadzenie zajęć.
 20. W sytuacji, o której mowa w pkt. 8 Firma powiadamia Klienta o powyższych zmianach poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w Formularzu internetowym oraz:
  a) Prospectus K&M nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta z tytułu dokonanych zmian oraz odwołania Szkolenia zobowiązana jest jedynie do zwrotu opłaty;
  b) Klient zachowuje prawo do przełożenia Szkolenia na uzgodniony przez Strony termin;
  c) W przypadku odwołania Szkolenia lub zmiany terminu Szkolenia przez Firmę, Klient w terminie kolejnych 14 (czternastu) Dni Roboczych od powiadomienia o powyższym uprawniony jest do odstąpienia od Umowy.
 21. Klient może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn najpóźniej na 14 dni (czternaście) kalendarzowych od dnia wypełnienia Formularza internetowego lub papierowego lub wpłaty na konto firmy i tym samym zawarcia Umowy przed rozpoczęciem Szkolenia uchylając się tym samym od wszelkich zobowiązań z niej wynikających („Okres Karencji”), poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres poczty elektronicznej: centrum.emocje@gmail.com  (,,Odstąpienie od Umowy”). W takiej sytuacji Firma zwraca Klientowi płatności dokonane na podstawie Umowy w terminie kolejnych sześćdziesięciu (60) Dni Roboczych.
 22. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi kiedy termin do szkolenia wynosi mniej niż 14 dni lub w przypadku szkolenia rozpoczętego. Jeżeli po zawarciu umowy i dokonaniu zapłaty okaże się, że Uczestnik nie może wziąć udziału w szkoleniu – może przekazać bilet osobie trzeciej. Zwrot wpłaconych pieniędzy nie jest możliwy poza sytuacjami przewidzianymi ustawowo.
 23. Klient ma prawo do przeniesienia biletu na inną osobę bezpłatnie, jeśli zgłosi chęć przeniesienia drogą mailową centrum.emocje@gmail.com najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem Szkolenia. Jeśli Klient nie poinformuje o swojej nieobecności lub przeniesieniu na osobę trzecią bez podania przyczyny jego bilet przepada. Jeśli uczestnik zgłosi chęć przełożenia terminu na inny, ma prawo do jednorazowego bezpłatnego przełożenia. Jeśli Klient przełoży udział po raz drugi uiści opłatę 500zł na konto Prospectus K&M Sp. z o.o. najpóźniej w terminie 7 dni po informacji chęci przełożenia. W innym przypadku bilet przepada.
 24. Przełożenie terminu jest możliwe najpóźniej do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po przekroczonym terminie bilet przepada.
 25. Prospectus K&M może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn najpóźniej na 7 (siedem) Dni Roboczych przed planowanym terminem Szkolenia powiadamiając o tym Klienta za pośrednictwem poczty email. W takim przypadku Firma zwróci Klientowi płatności dokonane na podstawie Umowy w terminie kolejnych 60 (sześćdziesięciu) Dni Roboczych, a Klient zrzeka się wszelkich pozostałych roszczeń w stosunku do Firmy związanych z dokonanym odstąpieniem.
 26. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy oraz przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa, w przypadku rezygnacji Klienta z udziału w Szkoleniu po upływie Okresu Karencji, o której mowa w niniejszym Regulaminie oraz nieskorzystaniu przez niego z przeniesienia prawa uczestnictwa w Szkolenia na inną osobę, Klientowi nie przysługuje zwrot dokonanych Opłat.
 27. W przypadku zarezerwowanych i opłaconych Szkoleń, w których Klient nie może wziąć udziału, uprawniony jest on do przeniesienia prawa do udziału w nich na wskazaną przez niego osobę, pod warunkiem przesłania na adres poczty elektronicznej: centrum.emocje@gmail.com zawiadomienia o powyższym, najpóźniej na 14 (czternaście) Dni Roboczych przed rozpoczęciem Szkolenia, oraz przekazania danych kontaktowych wskazanej osoby. Firma Prospectus K&M Sp. z o.o. uprawniona jest do żądania od osoby wskazanej przez Klienta złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu, a także za zgodą tej osoby uzyskania od niej innych zgód wskazanych w Formularzu internetowym.
 28. Jeżeli Szkolenie zostanie zakłócone lub uniemożliwione z powodu siły wyższej rozumianej m.in. jako pożar, przerwy w dostawie energii, powódź i inne nieprzewidziane zdarzenia lub z powodu strajków, protestów, choroby trenera i innych podobnych zdarzeń pozostających poza bezpośrednim wpływem stron Umowy, Prospectus K&M Sp. z o.o. może przełożyć Szkolenie na inny termin.
 29. Wszelkie powiadomienia i dalsza korespondencja pomiędzy stronami Umowy powinna być kierowana na adresy wskazane w niniejszym Regulaminie.
 30. Stwierdzenie przez właściwy sąd nieważności niektórych postanowień Umowy, pozostaje bez wpływu na jej pozostałe postanowienia, które w takim przypadku pozostają w mocy.
 31. Niniejsza Umowa w całości określa stosunek łączący strony Umowy. Wszelkie wcześniejsze umowy i porozumienia zawarte przez strony Umowy dotyczące jej przedmiotu zostają niniejszym uchylone.
 32. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego. Strony Umowy poddają wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją Umowy pod jurysdykcję sądów polskich, przy czym w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem sądem miejscowo wyłącznie właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Firmy.